Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün Yozgat’a Gelişi

Atatürk Yozgat’ı iki kez ziyaret etmiştir.

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından, 29 Ağustos 1924’te Afyon’dan başlayarak bir yurt gezisine çıkan Atatürk, Kayseri dönüşünde 15 Ekim 1924’te Yozgat’a gelmiş ve iki gün konaklamıştır. 3 Şubat 1934’te ikinci kez Yozgat’a gelen Atatürk, halkın sevinç gösterileri arasında şehre girmiş, görmüş olduğu ilgiden büyük memnuniyet duymuştur.

Atatürk’ün Yozgat’a İlk Gelişleri

15 Ek
Yazının devamı...

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

Amasya Görüşmesi’nden sonra yapılan seçimlerle yeni milletvekilleri belli olmuştu. Mustafa Kemal Paşa, Mebusan Meclisi toplanmadan önce önemli konuları görüşmek, alınan kararları milletvekillerine ve meclise yansıtmak amacı ile Sivas’ta bir toplantı düzenledi. 16-29 Kasım 1919 tarihleri arasında yapılan bu toplantıya Temsil Heyeti üyeleri, Milli Mücadele’yi destekleyen kuvvet komutanları katılmıştı.

Alınan ka
Yazının devamı...

Mustafa Kemal, ulusal mücadeleyi rahatça yönetebilmek ve Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını yakından izleyebilmek için uygun bir yer arıyordu. Amasya Görüşmeleri sonrası Milli Mücadele’nin merkezi olarak Ankara seçildi. 27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşları (Temsil Heyeti) Ankara’ya geldi.

Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’nın Merkez Seçilmesinin Nedenleri

1-Kongre’den sonra Sivas üzerindeki baskıların artması

2-Kongre’den sonra Sivas’ta ekonomik soru
Yazının devamı...

Atatürk Devrimlerinde Aklın ve Bilimin Yeri ve Önemi.

Türk milletini son yüzyılda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, onların yerine ulusun en yüksek uygarlık gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak kurumları koyan Atatürk, gerçekleştirdiği siyasi ve sosyal devrimlerin asıl sahibinin Türk milleti olduğunu ifade etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı bir amaç olarak ortaya koyan Büyük Önder, devrimlerin hızla devam ettiği dönemde, “Yaptığımız
Yazının devamı...

Atatürk’ün gelecek ile ilgili hayalleri.

Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından, ülkemizde bir çok köklü değişikliklere imza atmıştır. Milletimizin geri kalmasında rol oynayan her türlü yapılanmaya son vermek için gece gündüz demeden çalışmış, hayalini kurduğu cumhuriyetin nihayet 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmesini sağlamıştır. O, savaş yıllarından beri bağımsız ve modern bir devletin hayalini kurmuş, bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu her fırsatta m
Yazının devamı...

Türk Dil Kurumunun kuruluş tarihi, amaçları ve Atatürk dönemindeki çalışmaları:

Atatürk’ün emriyle 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan Türk Dil Kurumu, Cumhuriyetimizin en köklü, en önemli kurumlarından biridir. Bu kurum, kuruluşundan bu yana çalışmalarını iki ana eksen üzerinde yürütmüştür. Bunlar, Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak ve yaptırmak, diğeri de Türk dilinin güncel sorunları ile ilgilenerek çözüm yolları bulmaktır.

Dildeki bağımsızlığı si
Yazının devamı...

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem ve Türk Dilinin Gelişimi Adına Yaptığı Çalışmalar.

Dil; düşünme, konuşma, yazışma ve anlaşma aracıdır. Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında en önemli öğelerden biri de dildir. Gelişmiş, zengin, bütün ihtiyaçlara cevap verebilen bir dil, her alanda kalkınıp ilerlemenin ön koşullarından biridir.

Osmanlı Devleti zamanında biri bilim, edebiyat ve resmi yazışmalarda kullanılan Osmanlıca, diğeri de halkın büyük bir bölümünün konuştuğu Türkçe
Yazının devamı...

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan yabancı ve Gayri-Müslim okullar, Cumhuriyet döneminde çıkartılan yeni kanun ve yönetmeliklerle ve uygulanan sıkı denetimlerle, Türk okulları gibi yalnız eğitim amaçlı faaliyetlerde bulunmaları sağlanmıştır. Çıkartılan kanun ve yönetmeliklere uymama konusunda direnen bazı yabancı okullar ise kısa bir sürede, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde olduğu gibi istedikleri şekilde faaliyetlerde bulunamayaca
Yazının devamı...

Atatürk Devrimlerinin (İnkılaplarının) Ortak Özellikleri Nelerdir?

Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini temin edecek yeni kurumların kurulması amacını taşıyan Türk devriminin ortak (karakteristik) özellikleri:

1-Türk toplumunun ihtiyaçlarını, beklentilerini ve özlemlerini çağdaş boyutlarda çözüme kavuşturması,

2-Toplumun gereksinimlerine cevap verebilme özelliğine sahip olmas
Yazının devamı...

Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler

Atatürk, yaşamı boyunca birçok güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlükler özel hayatından ziyade, vatanına ve milletine ait sorunlarla ilgiliydi. O, mücadele azmi ve üstün zekasıyla bu güçlükleri yenmesini bilmiş, katıldığı bütün mücadelelerde başarılı olmuştur. Çünkü Atatürk, milletinin gücüne güveniyor ve üstün zekâsı ile bu gü­cü harekete geçirerek plânladığı hedeflere varabiliyordu.

Mustafa Kemal, ilk askerî sınavını Trablusgarp Savaşı’n
Yazının devamı...

Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu, kurtuluş hareketine hazırlandığı günlerde, Ankara’da diğer şehirler gibi huzursuzdu. Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerini, birer İngiliz ve Fransız birliği temsil ediyordu. Yabancı askerlerin hoş olmayan hareketleri halk arasında tepkiyle karşılanıyordu. Ankara’nın ileri gelenleri, düşmana karşı direnme kararı aldı ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti’ni oluşturan arkadaşlarıyla beraber 27 Aralık 1919 Cumartesi günü ü
Yazının devamı...

Milli Mücadele döneminde, 4-11 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi’nin yıldönümlerinde okunacak konuşma metni. Sivas Kongresi yıl dönümü ile ilgili kutlama mesajı. Örnek Yazı.

“Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, bir çok devletler kurmuş asil bir millettir. Bu büyük millet, tam dağılma noktasına gelmişken, bağrından bir kurtarıcı çıkararak, Anadolu’nun kalbinde Sivas’ta, tekrar bir devletin kuruluş meşalesini yakmıştır.

Sivaslılar o
Yazının devamı...

Atatürk’ün Yaptığı Devrimler

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş ve ileri bir ülke konumuna getirmek için yapmış olduğu devrimler.

1-Siyasal Alanda Yapılan Devrimler

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Saltanatın kaldırılması ile ulusal egemenliğin kesin olarak sağlanması adına en önemli engel aşılmış, altıyüz yıldan fazla yaşayan Osmanlı Devleti ve saltanatı sona ermiştir. Laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması olan saltanatı
Yazının devamı...

Yenilik; Geçerli olduğu yada uygulamaya konulduğu andan itibaren kullanılan herhangi bir şeyin günün şartlarına ve toplumun ihtiyaçlarına ayak uyduramaması neticesi giderek zararlı bir hâl alması yada yetersiz kalması durumunda, ortaya konulan yeni düşünceler ışığında yenisi ile değiştirilerek yeniden yapılandırılması demektir.

Atatürk’te Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarken bir çok yenilik hareketlerinde bulunmuş, hayatı boyunca gerçekleştirdiği yenilikler ve devrimler sayesin
Yazının devamı...

Türk milletinin önderi olan Atatürk, yurdumuzun düşmanlardan temizlenmesindeki en büyük pay sahibidir.

Büyük Önder Atatürk, Türk milletine çağ atlatmak için bir çok yenilikler yapmış, bu yenilikler sayesinde ülkemiz her yönden gelişmiştir.

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen köklü değişiklikler:

23 Nisan 1920’de Ankara’da ilk meclis açıldı.

13 Ekim 1923’te Ankara, yeni Türk devletinin başkenti oldu.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan
Yazının devamı...

Bir milletin geleceği üzerinde eğitimin oynadığı rolü çok iyi bilen Atatürk, eğitim konusuna büyük önem vermiş, Türk toplumunun, milli ve çağdaş bir eğitim sisteminin uygulamaya konulması ile her alanda büyük kazanımlar elde edeceğini bir çok kez dile getirmiştir.

Atatürk, eğitimi; “millet olmanın, bayındır bir vatan kurmanın” temel koşulu olarak görmüş, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen askeri zaferin kültür, ekonomi ve “Milli Eğitim” hususunda elde edilecek başarılarla tamamla
Yazının devamı...

Atatürk’ün doğa sevgisi ve çevrecilik anlayışı önemli boyutlarda kendisini göstermiştir. Gazi Atatürk, tam bir doğa aşığı olduğu kadar çevreye verdiği önemle de kendisini tanıtmış ender rastlanan bir devlet adamıdır.

Büyük Önder Atatürk, tam bir düşünce ve sevgi adamıydı. Bir bozkır kasabası olan Ankara’yı modern bir şehir haline getiren Atatürk, günümüzde çok sözü edilen “şehircilik” ve “çevre” kavramlarına o yıllarda yapmış olduğu çalışmalar ve örnek davranışlarıyla ışık tutmuştur.
Yazının devamı...

Atatürk’ün çocuklara verdiği önem

Atatürk’ün savaş yıllarının en kötü koşullarında bile, çocuklarla yakından ilgilendiği ve bir çok çocuğu koruması altına aldığı bilinmektedir. Çocukların savaş yıllarında düştüğü zor durumu, bakın Atatürk hatıra defterinde nasıl anlatıyor; “…Yollarda bir çok muhacirin gördük, Bitlis’e avdet ediyorlar. Cümlesi aç, sefil, ölüme mahkum bir halde 4-5 yaşlarında bir çocuğu ebeveyni yol üzerinde terk etmişler, bu da bir karı kocanın peşine takılmış. Onları
Yazının devamı...

Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından sayan Atatürk, sporun her dalı ile uğraşılması ve başarılı olunmasını Türk milletine tavsiye etmiştir.

Atatürk, “Muvaffak olmak için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, kıymeti anlaşılmak ve ona kalbten sevgi göstermek, onu vatanî vazife sayma lâzımdır.” demek suretiyle, spor konusunda ileri bir seviyeye gelinmesi gerektiğinin mecburiyetini açıkça ifade etmiştir.

Atatürk, ge
Yazının devamı...

Atatürk, birçok sanat dalları ile yakından ilgilenmiş, sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir.

Okul yıllarından başlayarak şiire ve edebiyata ilgi duymuş, beğenerek okuduğu Namık Kemal’in şiirlerinden etkilenmiştir.

Atatürk’ün Harbiye talebesi iken kendisinin yazdığı “Bir askerin mezarına” ve Şanlı Ordu Gazetesi’nde yayınlanan “Kasidei İstibdat Yahut Kırmızı İzler” adlı şiirleri, onun şiire ve edebiyata duyduğu ilgiyi ispat eden iki örnektir sadece. Bir çok şiir ve yazıyı ka
Yazının devamı...

Atatürk, bütün sanat dallarına önem verdiği gibi, müziğe de büyük önem vermiştir. 1913 yılında Sofya’da askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemde, çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamış, klasik müzik konserlerine ve operalara giderek bu tarz müzik türlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bir çok yeniliklere imza atan Atatürk, topluma öz Türk musikisi dışında, klasik müzik ve operayı da sevdirmek ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmuş, bu tür
Yazının devamı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının hemen ardından Atatürk, ülkenin biran evvel çağdaş ülkeler seviyesine çıkması için çalışmalara başladı. Bu çalışmaların başarılı olması için ilke ve devrimleri hızlı bir şekilde hayata geçirmenin doğru olacağı kanaatindeydi.

Atatürk, eskiden kalma, gerici zihniyetin sebep olduğu bütün alışkanlıkların ortadan kaldırılması ve ilerlemeye mani olan hurafeciliğin kökten yok edilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Büyük önder bu konu hakkında, “Hiçbir tu
Yazının devamı...

Atatürk’ün Cumhuriyet döneminde Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçları;

Dildeki sadeleşme hareketlerinin hiçbiri de planlı ve programlı bir devlet politikasına bağlanmış değildi. Yalnızca edebi görüş ve tutumların ürünü idi. Gerçi, planlı ve programlı “Yeni Lisan” hareketiyle Türkçe millileşme bakımından epey yol almış sayılabilirdi. Ancak devrin fikriyatını yapan Ziya Gökalp’in ve Ömer Seyfeddin’in ısrarla belirttikleri gibi, daha dilde Türk
Yazının devamı...

Milli Mücadele’de Kahraman Bir Polis Müdürü Eşi: Zekiye Hanım...

Dr. Ali Dikici
Emniyet Müdürü

Giriş

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’ne göre, ülkemiz yer yer işgal edilmiş; düşman çizmesi altına giren yerlerde, masum insanlarımız öldürülmüş; evleri, barkları yakılıp yıkılmış; ırz ve namusları ayaklar altına alınmıştır. Türk milleti işgal altındaki vatanlarını kurtarmak için Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde kadını ve erkeğiyle
Yazının devamı...

Atatürk’ün ilkeleri, Türk milletinin ekonomik, sosyal, askeri, kültürel ve her açıdan gelişimini hedef aldığı gibi, milletin bağımsız ve hür bir şekilde huzur ve refahını da göz önünde bulundurarak, tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkiler içerisinde bulunulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Atatürk ilkelerinin özeti

Temel İlkeler

Cumhuriyetçilik: Halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle iş başına getirdiği yönetim biçimine Cumhuriyet
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası