Sponsorlu Bağlantılar

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanmıştır.

1912 yılı sonunda büyük devletlerin aracılığıyla Londra’da bir konferans düzenlendi. Bu konferansta Balkan devletleri, Edirne dahil bütün Rumeli’yi Osmanlılardan istedi. Kâmil Paşa Hükümetinin, Edirne’den vazgeçmeye karar verdiğini düşünen İttihat ve Terakki Partisi, düzenlediği Babıâli Baskını ile yönetimi ele geçirdi (1913). Mahmut Şevket Paşa başkanlığında kurulan yeni hükümet, Balkan devletlerin
Yazının devamı...

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

Balkan Savaşı’nı bitiren antlaşmalardan biridir.

Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri olan Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya arasında imzalandı. Bulgaristan, dört Balkan devletine de toprak vererek Balkanlar’daki üstünlüğünü kaybetti.

Bükreş Antlaşması’na göre;

1- Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı sonunda aldığı Selanik, Serez, Drama ve Dedeağaç’ı Yunanistan’a bırakacaktır.

2- Bulgaristan, Dobruca ve Silis
Yazının devamı...

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

1- Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlılarda kaldı.

2- Dedeağaç Bulgaristan’a bırakıldı.

3- Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardı.

4- Bulgaristan’da kalan Türkler isterlerse dört yıl içinde Osmanlı topraklarına göç edebileceklerdi.

5- Türklere mülkiyet hakkı veri
Yazının devamı...

Atina Antlaşması Hakkında Bilgi:

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

1- Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakıldı.

2- Yunanistan sınırları içinde kalan Türklerin hakları güvence altına alındı.

Yunanistan Ege adalarını da istemiş ancak Osmanlı Devleti kabul etmemiştir. Adalar sorunu Lozan Antlaşması ile çözülmüş, İmroz ve Bozcaada dışındaki adal
Yazının devamı...

Sırbistan ile yapılan İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanmıştır.

Sırbistan ile sınır kalmamasına rağmen, Sırbistan’da yaşayan Türk ve Müslüman azınlığın haklarını korumak için yapılmış bir antlaşmadır. Bu antlaşmayla Müslümanlara azınlık statüsü tanınmıştır.

Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması (10 Eylül 1919)

İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

1- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, Avusturya ve Macaristan adıyla iki ayrı devlet haline getirildi.

2- Avusturya ve Macaristan toprakları üzerinde Çekoslovakya kuruldu.

3- Avusturya; Galiçya’yı Polonya’ya, Hırvatistan’ı Yugoslavya’ya, Tirol ve Trieste’yi İtalya’ya, Bukovina’yı da Romanya’ya vermek zorunda kal
Yazının devamı...

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması (27 Kasım 1919)

İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre Bulgaristan;

1- Güney Dobruca’yı Romanya’ya bırakacaktır.

2- Gümülcine ve Dedeağaç’ı Yunanistan’a verecektir.

3- Tsaribrob ile Strumitsa bölgesini Yugoslavya’ya bırakacaktır.

4- Bulgaristan’da mecburi askerlik kaldırılmıştır.

5- Ordusu 25.000 kişi ile sınırlandırılmıştır.

6- Deniz ve hava kuvveti kurması yasakla
Yazının devamı...

Trianon (Triyanon) Antlaşması (4 Haziran 1920)

Avusturya’dan ayrılarak kurulan Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Savaştan sonra Macaristan’da ihtilal çıkmış ve Sovyet Rusya benzeri bir yönetim kurulmuştur. Bu rejim değişikliği nedeniyle Macarlarla barış antlaşması imzalanması gecikmiştir. Macaristan’da kurulan Bolşevik hükümetin devrilmesinden sonra imzalanan bu antlaşmaya göre;

1- Macaristan, topraklarının büyük kısmını Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslav
Yazının devamı...

Versailles (Versay) Barış Antlaşması (28 Haziran 1919)

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

1- Almanya Alsas-Loren’i Fransa’ya bıraktı.

2- Topraklarının bir kısmını Belçika, Polonya, Çekoslovakya ve Litvanya’ya vermek zorunda kaldı.

3- Bütün deniz aşırı topraklarını kaybetti.

4- Avusturya ile siyasi ittifak kurması yasaklandı.

5- Almanya’da mecburi askerlik kaldırıldı. Ordu 100.000 kişi ile sınırlandı
Yazının devamı...

1918 yılı sonlarına doğru İttifak Devletlerinin savaşı kazanma umutları kalmamıştı. Haziran 1918’de Berlin’den dönen Sadrazam Talat Paşa, Alman ve Bulgar cephelerindeki yenilgiye tanık olmuştu.

29 Eylül 1918’de Bulgaristan savaştan çekilince, Osmanlı Devleti’nin Almanya ile bağlantısı kesilmiş, Trakya ile İstanbul, Yunanistan üzerinden gelebilecek saldırılara açık kalmıştı. Zaten, artık kendine bile yetişemeyen ekonomisi ile Almanya’nın, Osmanlı ordusuna askeri malzeme yollaması da ta
Yazının devamı...

Ateşkes ile ilgili görüşme, Ege’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda yapıldı. Görüşmelere İtilaf Devletleri adına, İngilizlerin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Calthorpe, Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey katıldılar.

27 Ekim’de başlayan ateşkes görüşmeleri 30 Ekim’e kadar devam etti. Türk heyeti, önerilen koşulların hafifletilmesini istediyse de Amiral Calthorpe bunun mümkün olmadığını belirtti.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşm
Yazının devamı...

Osmanlı Devleti’ne imzalatılan ve bağımsızlık anlayışı ile bağdaşmayan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanını daraltmaktaydı.

Boğazların İtilaf Devletleri tarafından işgali sonucu Anadolu ile Trakya’nın bağlantısı kesilmiş, İstanbul’un güvenliği tehlikeye düşmüştü. İtilaf  Devletlerinin kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekleri koşulu ise yakın bir gelecekte ülkenin bütünüyle işg
Yazının devamı...

Paris Barış Konferansının tarihi, alınan kararlar, sonucu ve önemi.

1918 yılı sonbaharında Bağlaşma Devletleri birbiri ardınca bırakışma anlaşmaları imzalayıp savaştan çekildiler. Bunun üzerine onlarla yapılacak barışların ilkelerini saptamak için Paris’te büyük bir konferans toplandı.

18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’na 32 ülkenin temsilcileri katıldı. İngiltere ve Fransa, ilk günden itibaren konferansı kendi denetimleri altına aldılar. Konferansın amacı, savaş
Yazının devamı...

Gümrü Antlaşması (2-3 Aralık 1920)

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’na Ermeni temsilcileri de çağırılmıştı. Bu durum Ermenilere, Büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirme fırsatını vermişti. İngiltere bağımsız bir Ermeni Devleti kurulmasını istiyordu. İtilaf Devletleri’nin de onayını alan İngilizler, Sevr Antlaşması’na Ermeni Devleti’ni öngören bir madde koydurttu.

Ermeniler, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki toprakların kendilerine bırakılması ama
Yazının devamı...

Gümrü Antlaşması (2-3 Aralık 1920)

Gümrü Antlaşmasının maddeleri

-Kars ve çevresi Türklere verilecek.

-Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıyacak.

-Ermeniler Sevr Antlaşması’nı tanımayacaklar ve bu antlaşma ile kendilerine verilen haklardan vazgeçecekler.

-Ermeniler Türklere düşmanca tavır beslemeyecekler, Türklere karşı savaşmamış Ermeniler yurtlarına dönebilecekler.

-Sınır, Aras Nehri ve Çıldır Gölü olacak.

Gümrü Antlaşması’nın önemi

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletlerarası alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır.

-Bu antlaşma ile Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçmiş, Ermeni meselesi milletlerarası düzeyde sona ermiştir.

-Ermeniler, TBMM Hükümeti ile Gümrü Antlaşması’nı imzalayarak yeni Türk Devleti’ni tanımıştır.

-Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’nin ilk siyasi zaferidir.

-Kurtuluş Savaşı’nın bir cephesi kapan
Yazının devamı...

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Rusya’da komünist ihtilalin çıkması ve Rusya’nın savaştan çekilmesi İtilaf Devletleri’nin işine gelmemiş, Sovyet Rusya’ya karşı tavır almışlardı. Rusya ise güneyden ve Boğazlar’dan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı güneyinde sağlam ve dost bir devlet görmek istiyordu. TBMM’nin de müttefik bir güce ihtiyacı vardı.

Rusya’da kurulan Sovyet yönetimine karşı harekete geçen İtilaf Devletleri, bir yandan da Anadolu’yu işgale başlamışlardı. Bu
Yazının devamı...

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile TBMM Hükümeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.

Kars Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın hükümlerine dayanıyordu. Ancak, Doğu sınırlarımız ile ilgili bazı konular Moskova Antlaşması’nda giderilememişti.

Kars Antlaşması’nın maddeleri:

-Taraflar birbirine zorla anlaşma benimsetmeyecek.

-Aze
Yazının devamı...

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

Güney Cephesi’nde başlatılan Kuva-i Milliye direnişi, Fransızları bir çok yerde geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Fransızlar, Güneydoğu Anadolu ile Çukurova’da giriştikleri işgalin artık gerçekleşemeyeceğini anladılar. Bu nedenle TBMM Hükümeti ile anlaşma yapmak üzere harekete geçtiler.

1920 Haziran ayında Fransız temsilcisi Franklin Bouillon Ankara’ya geldi. Fransızlarla TBMM arasında geçici bir antlaşma imzalandı. Bu arada, Fransız kamuoyu da
Yazının devamı...

Balkan Antantı (9 Şubat 1934)

Balkan Antantı’nın kurulma nedenleri:

- 1933’ten itibaren Almanya, İtalya ve Japonya’nın dünya barışını tehdit etmeye yönelik politika yapmaya başlamaları

- Hızlı silahlanma yarışı

- Almanya ve İtalya’nın Balkan topraklarına saldırma ihtimalleri

Balkan devletleri Almanya ve İtalya’nın sergilediği tehlikeli duruma karşın, aralarındaki ufak tefek anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak birbirleriyle yakınlaşmaya
Yazının devamı...

Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Boğazlar sorununun gelişim süreci

Türkler XIV. yüzyıldan başlayarak Boğazlara egemen olmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Boğazları başarılı bir şekilde savunmuşlar ve boğazlar üzerindeki egemenliğini yitirmemişlerdir.

1918 yılı başında Ruslar savaştan çekilmişler ve Boğazlar üzerindeki iddialarından o zaman için vazgeçmişlerdir. Ancak Osmanlı Devleti’de bir süre sonra savaşı kaybedince Mondros Ateş
Yazının devamı...

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde alınan kararlar (20 Temmuz 1936)

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri

- Boğazlar komisyonu kaldırılıp görevleri tamamıyla Türk Devleti’ne bırakıldı

- Boğazlarda askersiz bölüm kaldırılarak, Türklerin buralarda diledikleri kadar asker bulundurmaları ve tahkimat yapmaları kabul edildi.

- Savaş gemilerinin geçişi zaman ve ağırlık bakımından sınırlandırıldı.

- Ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişi serbest bırakı
Yazının devamı...

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sonuçları ve önemi:

- Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını sınırlayıcı hükümler kaldırılmış ve tam egemenlik sağlanmıştır.

- Türk-Sovyet ilişkilerinde ayrılığın ilk adımı atılmıştır.

- Boğazlarda asker bulundurmasına olanak sağlanması ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki durumu güçlendi.

- Türkiye’nin uluslar arası platformdaki saygınlığı artmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin günümüzdeki durumu (önemi):


Yazının devamı...

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve maddeleri

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının nedenleri

(Ateşkes antlaşmasının imzalanmasında etkili olan konular)

- Yunanistan’ın Türk ordusu karşısında kesin olarak yenilgiye uğraması

- İngiliz kamuoyunun sonu belirsiz bir savaş istememesi

- İngiltere’nin Türkiye ile yeni bir savaş olasılığı karşısında yalnız kalması

- Fransa ve İtalya’nın Türkiye ile yeniden bir savaşa girmek istemeyişi
Yazının devamı...

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Önemi

- Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş dönemi sona ermiş, diplomatik dönem başlamıştır.

- Yeni bir silahlı çatışmaya girilmeden Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul alınmıştır.

- Anlaşma devletleri, Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini kabul etmiştir.

- Bu anlaşma imzalandıktan birkaç gün sonra, Yunanlıları Anadolu macerasına sürükleyen ve her iki ulusu birbirine düşüre
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası