Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün Mülkiye Mektebi’nin 57. kuruluş yıldönümü münasebetiyle kendisine gönderilen saygı telgrafına verdiği cevap:

7 Aralık 1933 Perşembe

Şükrü Beyefendi

Mülkiye Mektebi Müdürü

İstanbul

Mülkiye Mektebi’nin kuruluşunun elliyedinci yıldönümünü kutlamak için toplanan Mülkiye ailesinin, zâti âliniz vasıtasile bana bildirdiği samimi duygulara teşekkür ederim. Yurda hizmet, inkılâba inan ve Cumhuriyet ülküsüne bağlılık gibi yüksek ve yaratıcı mefhumlarla
Yazının devamı...

(Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in, Kemalpaşa Kaymakamı Tevfik Bey’in Telgrafına Cevabı)

Kemalpaşa İlçesi Kaymakamı Tevfik Bey’in, 1 Aralık 1928 gününün ilçesinde “maarif seferberliği günü” olarak kabul edildiğine dair 24 Kasım 1928 tarihli telgrafına Gazi Mustafa Kemal’in verdiği cevap şudur: (Belge: 161) (1)

Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti
Kâtibi Umumiliği
Sayı

Ankara
28/XI/1928

Kemalpaşa Kazası Kaymakamı
Tevfik Bey’e


Yazının devamı...

(Mustafa Kemal’in 9 Temmuz 1919’da Erzurum Vilayeti Aliyesine (bugünkü adıyla Erzurum Valiliği’ne) gönderdiği, askerlik mesleğinden istifa ettiğine dair telgraf)

ERZURUM VİLAYETİ ALİYESİNE

(YÜCE ERZURUM VALİLİĞİNE)

9 Temmuz 1919 - Erzurum

Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmay
Yazının devamı...

(TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in Batı Cephesi Komutanına telgrafı)

“… Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin tersine dönmüş talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu…”

(Zübeyde Hanım’ın, oğlu Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verilmesi dolayısıyla tebrik telgrafı)

27 Eylül 1921

“… Milletin hakkınızdaki bu sevgi ve itimadı, benim kadar kimseyi duygulandıramaz. Kız kardeşinle beraber alnından öperek ve bağrımıza basarak, seni tebrik ederiz.”

(Atatürk’ün, annesi Zübeyde Hanım’ın çektiği telgrafa verdiği cevap)

29 Eylül 1921

“... Benim için dünyevi mükafatların en yücesi olan tebrikatınızla mesut oldum.”

(Başkumandan Mustafa Kemal’in Türk Ordusunu öven telgrafı)

20 Eylül 1921

NEFERLERE

Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söyleme
Yazının devamı...

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya gönderdiği Lozan Konferansı’nda başarı gösteren Türk delegelerini kutlayan telgrafı)

Lozan’da Delegeler Heyeti Başkanı Dışişleri Bakanı İsmet Paşa Hazretleri’ne

Millet ve hükümetin zatıalilerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla sona erdirdiniz. Memlekete birbiri ardınca yaptığınız yaralı hizmetlerle dolu ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Uzun çarpışmalardan sonra vata
Yazının devamı...

(Başkomutan Mustafa Kemal’in İzmir’in kurtarılması dolayısıyla Türk Ordusuna gönderdiği teşekkür mesajı)

9 Eylül 1922

Birinci, İkinci Ordulara; Beşinci ve Üçüncü Kolordu Komutanlığına

İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle yadederim. Elde edilen büyük zaferde gerçek yapıcı olan kıymetli arkadaşlarıma en samimi şekilde teşekkür eder, tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin elde ed
Yazının devamı...

(Mustafa Kemal’in Meclis-i Millinin toplantı yeri hakkındaki telgrafı)

18 Kasım 1919

Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretlerine

Dersaadetin işgali ve İtilaf devletlerinin tesiri altında bulunması mahzuru aziminden başka Rum ve Ermenilerin İstanbul’daki faaliyeti hazıraları vesair mahzurlar nazarı dikkate alınarak Heyeti Temsiliye emniyeti tamme husulüne kadar nizamnamemizin onbirinci maddesine istinaden hariçte kalarak vezaifi milliyesine devam etmeye karar vermiştir. Bu hus
Yazının devamı...

(Mustafa Kemal’in Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi namına, Meclis-i Millinin açılması üzerine Meclis-i Mebusan Reisliğine çektiği tebrik telgrafı)

14 Ocak 1920

Meclis-i Mebusan Riyaseti Celilesine

Hakimiyeti milliyenin en mühim bir devrei hayatiyemizde uzun bir müddet tecelli ettirilmemiş olmasından mütevellit mücahedatımız, muhterem Meclisi Millinin küşadiyle neticelerinden birini istihsal etmiş oluyor. Heyeti milliyemiz, mukadderatı milliy
Yazının devamı...

(Mustafa Kemal’in İngilizlerin İstanbul’u işgali hakkındaki telgrafı)

16 Mart 1920

Erzurum Vilayetine, Kumandanlıklara ve Cemiyetlere gönderilen tamim.

Bilumum vilayet ve kumandanlıklara ve Müdafaai Hukuk Cemiyetine

1- İngilizler Dersaadetteki müessesatı Hükumeti cebren işgal ve telgrafhanelere vaziyed ederek Anadolu ile payitahtın muhaberatını kateylemişlerdir. Bu vaziyet karşısında milletle müştereken Temsiliyece vukubulacak bilumum mesaide şimdiye kadar her
Yazının devamı...

(Atatürk’ün Meclis Reisliğini kabulü hakkındaki telgrafı)

24-25 Nisan 1920

Gayet aceledir:
15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine

Meclise bugün şahsıma hedefi ta’riz ittihaz eden propagandacıların neticei mesailerinden menafii vataniyeyi müteessir etmemek için şahsıma hiçbir mevki verilmemesini sureti samimanede rica eylediğim, tadad ettiğim mahzurlara rağmen Meclis 120 mevcuttan 110 rey ile acizlerini makamı riyasete intihap etti. Vaziyeti hazıranı
Yazının devamı...

(Atatürk’ün, Yirminci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa’ya, icra vekilleri seçimi hakkında çektiği telgraf)

2 Mayıs 1920

Ankara

Gevyede Yirminci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine

Büyük Millet Meclisinin muhtelif icra selahiyetlerini Meclis namına takip edebilmek için her hizmete bakmak üzere Meclis tarafından birer İcra Vekilinin intihabı kararlaştırılmıştır. Bu meyanda Müdafaai Milliye ve Erkanıharbiye Vekaletine sizlerin bilfiil cephede askeri hareka
Yazının devamı...

(Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ın Milli bayram olarak kabul edilmesi dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal’in telgrafı)

23 Nisan 1921

Kastamonu, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesine

Davayı halas ve istiklal ile kıyam eden tekmil Anadolu’nun bu mukaddes davayı temsil ve müdafaa için vücuda getirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 336 senesi Nisanının yirmi üçüncü günü açılmıştır. Yeni ve ulvi b
Yazının devamı...

(Atatürk’ün İzmir’de Lâtife Hanım’a telgrafı 19 Ocak 1923)

19.1.339

Şifre

İzmir’de Başkumandanlık Seryaveri Kaymakam Salih Bey’e

Lâtife Hanımefendi’ye: Teessüratıma bütün kalbinizle iştirak edeceğinize tamamen eminim. Validemin son saatlerini sizin şefkatkâr ihtimam ve dikkatiniz altında geçirmiş olması cidden beni müteselli ediyor. Çok teşekkür ederim.

Haber-i zıya üzerine İzmit’te bana bir gece için mülâki olan halam ve hemşirem ve görüşmek üzere gele
Yazının devamı...

(Atatürk’ün Ankara’dan, İzmir’de bulunan Başyaver Salih (Bozok) Bey’e gönderdiği telgraf “Muhtemelen 1922 yılı Kasım ayı sonları”)

İzmir’de Göztepe’de Başkumandan Yaveri Salih Bey’e

Lâtife Hanımefendi’nin hakkımızda gösterdikleri eser-i nezaket ve necabete validemle beraber çok teşekkür ederiz. Maatteessüf validemin hastalığı birdenbire şiddetlendi. İyileşmesini beklemek zorundayız.

(Atatürk’ün Büyük Taarruz’da I. Kolordu Komutanı Albay İzzettin (Çalışlar) Bey’e gönderdiği tebrik telgrafı “2 Eylül 1922”)

Garp Cephesi Dördüncü Kolordu vasıtasıyla

Birinci Kolordu Kumandanı İzzettin Beyefendi Hazretleri’ne

İki sene evvel müşkül şerait içinde on misli kuvvete karşı günlerce müdafaa ederek terk etmek mecburiyetinde bulunduğumuz Uşak’ı kahramanca istirdadınızdan ve bütün Yunan ordusunu meyus ve perişan eden kahramanane takibinizden dolayı sizi ve kahram
Yazının devamı...

(Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Gazi Mustafa Kemal’in, Memduh Şevket (Esendal) Bey’in 21 Ocak 1922 tarihli mektubuna cevap telgrafı 7 Mart 1922)

Ankara
7/3/22

Memduh Şevket Bey’e

21 Kânunusani 38 tarihli mektubunuzla melfufunu aldım. İstitlâât ve tetkikat-ı âlinizi şayân-ı istifade buldum. Umumiyetle münasebat-ı hariciyemiz hakkında hükûmetimizin nokta-i nazarını Büyük Millet Meclisi’nin 1 Mart tarihli celsesinde irad ettiğim nutuk ve programda beyan eyle
Yazının devamı...

(Başkumandan Mustafa Kemal’in, Halide Edip Hanımefendinin Garp Cephesine memur edildiğini tebliğ eder mahiyetteki telgrafı)

18 Ağustos 1921

Halide Edip Hanımefendi Hazretlerine

Garp Cephesi
Aceledir

Ordu safları arasında vatanımızın müdafaasına fiilen iştirak için şiddet-i arzu ile vuku bulan müracaat-ı vatanperveraneleri orduca memnuniyetle telakki olundu. Hizmet-i fiiliye-yi askeriyyeye kabul ve Garp Cephesine memur edildiğinizi tebliğ ederim. Keyfiyet cep
Yazının devamı...

(Mustafa Kemal’in önemli savaşların başlanacağına dair çektiği telgraf)

21 Ağustos 1921

Garp Cephesi

Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine

Telgrafınızı Garp Cephesi karargahında aldım. Bir dağ ve bir fedakar kalsa dahi istiklal davamızın devam edeceği hakkındaki kanaati layetezelzelin Yunan Ordusu ile meydan muharebesine tutuştuğumuz bir anda tarafı devletinizden tekrar ve teyid edilmesi büyük inşirahı kalbi mucip oldu. Harekatı askeriye plan
Yazının devamı...

25-26 Ağustos 1922

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye

Garp Cephesindeki ordularımız tevfikatı Süphaniyeye istinaden Ağustosun yirmi altıncı Cumartesi günü düşmana taarruza başlayacaktır. Rauf ve Adnan Beyefendilere yazılmıştır.

Başkumandan
Mustafa Kemal

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye

1- Harekatımızın mahiyetini düşmandan gizlemek maksadıyla şifre yazıyorum.

2- Düşmanın bir senden beri tahkim ve tel örgüler ile takviye
Yazının devamı...

(Başkumandan Mustafa Kemal’in Kazım Karabekir Paşa’ya çektiği telgraf)

“Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine,

C. 29.9.1338 şifreye.

Şark Cephesi şehit evlâtlarından elli kadarıyla Ankara’yı teşrif hakkındaki arzu-i âlileri muvafıktır. Yevm ve tarih-i hareketinizin işarını rica ederim.

Başkumandan Mustafa Kemal”

(İsmet Paşa’ya mukaveleyi imzalamaya yetkili olduğuna dair gönderilen şifre)

10 Ekim 1922

(Mudanya Konferansı)

Teklif olunan proje üzerinde tadil ve tebdili şayanı arzu olan noktaların ve istihsali lazım hususatın teminine son himmet sarf olunduktan sonra inkıtaa meydan vermeyiniz mukaveleyi imza ediniz. İmzanız Meclisin dahi inzimamı muvafakati kuvvetini haiz olacaktır. 10.10.38 4:45 ten sonra yazılmıştır.

Başkumandan
Mustafa Kemal

(Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine almış olduğu tebriklere açık teşekkürü)

1 Kasım 1923

Cumhuriyet Riyasetine intihabım münasebetiyle memleketin her tarafından aldığım samimane tebrikata ayrı ayrı cevap yetiştirmekte teahhurat olabilmesi ihtimaline binaen umumi olarak alenen takdimi teşekkürat eylerim.

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal

(Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü münasebetiyle, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in Başvekil İsmet Paşa’ya tebrik telgrafı)

25 Temmuz 1930

Lozan muahedesini imzaladığımız büyük günün şerefli hatırasını tebcil, bundan duyduğum iftiharlarımı takdim eder, ve muhabbetle gözlerinizden öperim.

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası