Sponsorlu Bağlantılar

Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları

4 Mart 1919’da sadrazamlığa getirilen Damat Ferit Paşa, çeşitli tarihlerde beş kez hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Bu görevi yapabilmek için gerekli yetenek ve tecrübeye sahip olmayan Damat Ferit Paşa’nın kurduğu hükümetler, Milli Mücadele’ye bilerek ve isteyerek büyük zararlar vermiştir.

Damat Ferit Paşa’ya göre Mondros Ateşkes Antlaşması’nın koşullarına uymaktan başka çare yoktu. İşgallere karşı çıkmanın İtilaf Devletle
Yazının devamı...

Ali Rıza Paşa Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları

Ali Rıza Paşa Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Damat Ferit Paşa Hükümeti’ni istifaya mecbur bırakması sonucu kurulmuş bulunuyordu. Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların kabul edilmesi koşuluyla Ali Rıza Paşa Hükümetine yardımcı olacağını belirtti.

Ali Rıza Paşa, 9 Ekim 1919’da Temsil Heyeti’ne görüşme önerisinde bulundu. Temsil Heyeti’nin bu öneriyi benimsemesi sonucu, görüş
Yazının devamı...

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya’da görüşülen konular üzerinde, daha sonraki günlerde de tartışmalar devam etti. Özellikle tartışma konusu, Mebuslar Meclisi’nin nerede toplanacağı idi.

Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da güvenli bir yerde toplanmasını istediyse de İstanbul Hükümeti’nin bunu kabul etmemesi üzerine Meclis’in İstanbul’da toplanması kabul edildi ve Anadolu’nun her yerinde seçimler
Yazının devamı...

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli

Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi’nin İstanbul dışında güvenli bir kentte toplanmasını tüm çabalara rağmen hükümete kabul ettirememişti. İstanbul’un işgal altında olmasından dolayı Mustafa Kemal burada toplanacak bir meclisin, uzun süreli çalışamayacağı ve serbestçe kararlar alamayacağı görüşündeydi. Nitekim, Mebusan Meclisi’nin açılışından sonra gelişen olaylar, Mustafa Kemal’in bu konuda ne kadar haklı olduğunu gösterecektir.

Mebusan
Yazının devamı...

İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından Resmen İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması

Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde belirlenmiş olan Misak-ı Milli kararlarının Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilerek ilan edilmesi İtilaf Devletleri tarafından iyi karşılanmadı. Oysa İtilaf Devletleri, Mebusan Meclisi’nin toplanması ile Anadolu’da millî hareketin ortadan kalkacağını ya da çok zayıflayacağını ümit ediyorlardı.

Misak-ı Milli kararlarının ilan edilmesiyle beklentileri ger
Yazının devamı...

İstanbul’un işgali karşısında Mustafa Kemal’in tepkisi

İstanbul’un işgalini, Manastırlı Hamdi Efendi adında yurtsever bir telgrafçıdan öğrenen Mustafa Kemal, derhal valileri, komutanları ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini durumdan haberdar etti. Ayrıca, işgal olayını bütün tarafsız ülkeler ve İstanbul’daki İtilaf Devletleri temsilcileri nezdinde protesto etti. Bu protestosunda;

“İstanbul’un işgali ile devletin hâkimiyetine indirilen darbe, biz Türklerden ziyade yirminci yüzyıl m
Yazının devamı...

Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Kurulması

Mustafa Kemal, İstanbul’un işgali üzerine 19 Mart 1920’de, illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek seçimlerin yenilenmesini istedi. İstanbul’un işgali ile dağıtılmış olan Mebuslar Meclisinden, Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin de haklarının saklı tutulacağını bildirdi. Yeni yapılan seçimde Mustafa Kemal, Ankara’dan milletvekili seçildi.

Büyük Millet Meclisi, 23 Ni
Yazının devamı...

Yeni Türk Devleti’nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)

Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına kaynak olan fikir, milli egemenlik ilkesinden doğmuştu. Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan 1920 günü kabul ettiği önerge ile Büyük Millet Meclisi’nin millet egemenliğine dayalı olduğunu kabul etmişti. Büyük Millet Meclisi’nin oluşması ile yeni bir devlet kurulduğu için bir anayasaya ihtiyaç vardı. Bu amaçla kurulan komisyonun hazırladığı Anayasa, (Teşkilatı Esasiye Kanunu) 20 Ocak 1921 günü Büyük Millet
Yazının devamı...

Doğrudan İstanbul Hükümetinin Yürüttüğü Ayaklanmalar

Anzavur Ayaklanması

Eski bir subay olan Ahmet Anzavur, İstanbul Hükümeti tarafından paşalık verilerek Anadolu’ya gönderildi. Anzavur’un amacı, Anadolu’da, Kuva-yi Milliye’yi dağıtmak ve padişahın otoritesini yeniden sağlamaktı. Ahmet Anzavur, çok sayıda kişiyi etrafında topladı. Emrindeki birliklerle, 2 Kasım 1919’da Manyas, Susurluk, Gönen ve Ulubat dolaylarında harekete geçti. Ancak Kuva-yi Milliye birliklerinin müdahalesi
Yazının devamı...

İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nce Çıkarılan Ayaklanmalar

İstanbul Hükümeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalar.

Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları

İstanbul Hükümeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin, kışkırtmaları sonucu Büyük Millet Meclisi’ne karşı ortaya çıkan ayaklanmaların en önemlisi Bolu, Düzce ve Adapazarı bölgesinde çıkmıştır. İngilizlerin isteği ve İstanbul Hükümeti’nin de kışkırtması sonucu çı
Yazının devamı...

Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar

Azınlık ayaklanmaları, Ermeniler ve Rumlar tarafından çıkarılan ayaklanmalardır.

Ermeni Ayaklanmaları

Ermeniler, özellikle Fransız işgali altındaki yerlerde Ermeni İntikam Alayları kurdular. Bir yandan Türk halkına saldırdılar, diğer yandan da milli kuvvetlere karşı silahlı mücadele ettiler. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Ermeni çeteleri, Doğu Anadolu’da yeniden saldırılara başladılar.

Büyük Millet Meclisi tarafından
Yazının devamı...

Kuva-yi Milliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar

Milli Mücadele’yi desteklemiş olmalarına rağmen, düzenli orduya katılmayı reddeden bazı Kuva-yi Milliye birliklerinin çıkardığı ayaklanmalardır. Bu ayaklanmaların en önemlileri, Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem ayaklanmalarıdır.

Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesini kısmen de olsa durdurarak Yunan kuvvetlerine büyük zararlar veren Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasında ve ayaklanmaların
Yazının devamı...

Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İstanbul Hükümetinin Mücadelesi

Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılmış, 3 Mayıs 1920’de de Büyük Millet Meclisi Hükümeti kurulmuştu. Meclis, bir yandan yurdu işgal eden düşmanla mücadele ederken bir yandan da İstanbul Hükümeti, azınlıklar ve iç ayaklanmalar ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Büyük Millet Meclisi’ni kuruluşundan beri en çok uğraştıran sorun Anadolu’nun bir çok yerinde çıkmış olan ay
Yazının devamı...

Hıyanet-i Vataniye Kanunu Nedir? Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile ilgili bilgi.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin Milli Mücadele’yi ortadan kaldırmak amacı ile başlattığı çalışmalar, Şeyhülislam’dan fetva almaya ve Milli Mücadele’nin üzerine kuvvet göndermeye kadar değişik yollarla devam etti. Buna karşılık TBMM Hükümeti de iç güvenliği sağlamak ve etkinliğini sürdürebilmek için bazı tedbirler aldı. Bu tedbirlerin başında Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarı
Yazının devamı...

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri’nin Kurulması

İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’da ayaklanmalar çıkarması, işgal devletleriyle işbirliği içinde bulunması, TBMM’nin mücadele azmini daha da artırdı. TBMM, öncelikle kendi varlığına yönelik ayaklanmaları önlemek amacıyla 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Vatana İhanet Kanunu)’nu kabul etti.

TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun uygulanmasını çabuk ve etkili kılmak için 18 Eylül 1920’de İstiklal Mah
Yazının devamı...

Düzenli Ordunun Kurulması

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da başlayan işgallere karşı, halk Kuva-yî Millîye birlikleri oluşturmuş mücadelesini bu şekilde yürütüyordu. Bulundukları bölgelerdeki askerî birlikler tarafından da desteklenen Kuva-yî Millîye, sivil ve askerlerin yönetiminde savaşan silahlı güçlerden oluşuyordu. Bu birlikler ilk zamanlar, düşmanın ilerleyişini yavaşlatmak ve iç ayaklanmaları bastırmak gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmişlerdi. Ancak d
Yazının devamı...

Kurtuluş Savaşı’nda Maraş Savunması

Maraş Savunması

Maraş, 30 Ekim 1919 günü Fransızlar tarafından işgal edildi. Bu haksız işgal üzerine, Maraş halkı harekete geçti. Maraş’ın işgali İstanbul’da ve Maraş’ta yapılan mitinglerle protesto edildi.

İki Fransız askerin Maraş’ta Türk kadınlarına yönelik onur kırıcı davranışta bulunmaları üzerine Sütçü İmam olay yerine yetişerek Fransız askerlerinden birini vurdu. Fransızlarca, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını indirilmesi, suç
Yazının devamı...

Kurtuluş Savaşı’nda Urfa Savunması

Urfa Savunması

İngilizlerden sonra Urfa’ya giren Fransızların halka eziyet etmesi, şehrin ileri gelenlerini tutuklaması ve resmi binaları işgal etmesi, halkı harekete geçirdi. 29 Aralık 1919’da Urfa Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Ali Saip (Ursavaş), Mustafa Kemal Paşa’dan aldığı talimat doğrultusunda Fransızlara karşı bir direniş teşkilatı kurdu. Oluşturduğu üç bin kişilik askeri güçle 9 Şubat 1920’de Urfa’nın büyük bir kısmını işgalde
Yazının devamı...

Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi

Antep Savunması

Antep, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, İngilizler tarafından işgal edilmişti. Fransızlarla yaptıkları anlaşma gereği, İngilizlerin 29 Ekim 1919’da şehirden çekilmeleri üzerine, Fransızlar Antep’e girdi. Burada Fransızlar tarafından Türk halkına karşı çeşitli yıldırma yöntemleri uygulanmaya başlandı. Bu hareketleri önlemek amacıyla, Antep Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Şahin takma adıyla anılan Üsteğmen Sait Bey’i Antep, Kilis
Yazının devamı...

Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi

Adana Savunması

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Adana Fransızlar tarafından işgal edildi. İşgalle birlikte şehirde asayişin iyice bozulması üzerine halk, Toros Dağları’nın eteklerine çekildi.

Mersin, Tarsus ve İslahiye bölgelerinde Milli Kuvvetler oluşturan halk, Fransızlara karşı mücadeleye etmeye başladı. Bu mücadelede Karaisalı Müftüsü Hoca Mehmet Efendi’nin büyük rolü oldu. Adana ve çevresindeki sava
Yazının devamı...

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Muharebeleri

Güney Anadolu’daki cepheler, İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı tek taraflı ve haksız yorumlaması sonucu bu bölgedeki toprakları işgal etmeleri üzerine açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Halep’i işgal eden İngilizler, Anadolu’nun güneyine kadar ilerlediler. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini öne süren İngilizler, diğer İtilaf Devletleri ile kendi aralarında yapmış oldukları gizli anlaşmalara da d
Yazının devamı...

Güney Cephesinde Maraş ve Urfa’nın Kurtarılması Antep Savunması

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngilizler Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal ettiler. Ancak İngilizler aralarındaki anlaşmalar gereği bir süre sonra bu bölgeleri Fransızlara bıraktılar. İşgalci kuvvetlere karşı koymak amacıyla, Sivas Kongresi’nde Antep, Maraş ve Urfa’da Kuva-yi Milliye’nin kurulmasına karar verildi.

30 Ekim 1919’da Maraş’ı işgal eden Fransızların, kaledeki Türk bayrağını indirip yerine Fransız b
Yazının devamı...

Batı Cephesi Muharebeleri

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu’da Ermenilere karşı elde edilen başarılar, Güney Cephesi’nde Fransız ilerleyişinin yavaşlatılması ve hatta pek çok yörelerde durdurulması üzerine Kurtuluş mücadelemiz, Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan savaşı durumuna dönüştü.

15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunanlıların asıl hedefi Batı Anadolu’yu tamamen ele geçirmekti. Yunanlıların bu işgal girişimine karşı, Batı Anadolu’da cepheler oluşturuldu. Daha sonra birleşen bu cep
Yazının devamı...

Birinci İnönü Muharebesi ve sonuçları ile ilgili özet yazı.

Birinci İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)

Yunanlılar, Çerkez Ethem’in Türk ordusunu uğraştırmasından faydalanarak Eskişehir’i almak, daha sonra Ankara’ya ulaşıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dağıtarak Anadolu’yu ele geçirmek istediler. Bu amaçla, 6 Ocak 1921’de Bursa’dan Eskişehir yönüne, Uşak’tan Afyon yönüne iki kol hâlinde ileri harekâta başlayan Yunanlılar, 3 günlük yürüyüşün ardından 9 Ocak günü İnönü bölgesind
Yazının devamı...

Londra Konferansının Nedenleri Maddeleri Sonuçları ve Önemi

Londra Konferansının nedenleri, Londra Konferansının maddeleri, Londra Konferansının sonuçları ve Londra Konferansının önemi ile ilgili özet bilgiler.

Londra Konferansı’nın Nedenleri

Birinci İnönü Savaşı’nın TBMM Hükümetinin zaferi ile sonuçlanması üzerine, İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması’nda bazı değişiklikler yapmak üzere Londra’da bir konferans toplanmasını kararlaştırdılar. Amaçları Sev
Yazının devamı...

Telif Hakkı Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden her hangi bir yazı yada içerik bilgisinin alınarak web sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitemizin içeriği internet üzerinden sürekli olarak kontrol edilmekte olup, telif hakkı ihlalinde bulunanlar hakkında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bununla birlikte, sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ataturkdevrimleri@hotmail.com iletişim adresimizden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır. www.ataturkdevrimleri.com En Büyük Atatürk Sitesi - Site Haritası